Udzielenie prokury

Data sporządzenia

2018-07-03

Raport bieżący nr

25/2018

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Spółka”_ zgodnie z § 5 pk1 oraz par. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 02 lipca 2018 roku Zarząd TIM S.A. podjął uchwałę o udzieleniu prokury Panu Piotrowi Nosalowi obejmującej umocowanie do dokonywania czynności w imieniu TIM S.A. wspólnie z członkiem Zarządu Spółki.
Poniżej przedstawiamy informacje nt. posiadanego przez Pana Piotra Nosala wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk:
Piotr Nosal
magister inżynier; Politechnika Wrocławska; Wydział Elektryczny; Kierunek Elektrotechnika; specjalność: Elektroenergetyka
2011 – studia podyplomowe; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Skuteczny Menadżer Nowoczesnej Firmy
Doświadczenie zawodowe:
TIM S.A.
2018 – nadal – Dyrektor Handlowy
2014 – 2017 – Zastępca Dyrektora Zakupów
2010 – 2014 – Menadżer Rynku
2009 – 2010 – Zastępca Kierownika Działu Wsparcia Sprzedaży
2008 – 2009 – Menadżer Produktu
2007 – 2008 – Specjalista ds. technicznych
Moeller Electric Sp. z o.o.
2005 – 2007 – Doradca Techniczno-Handlowy
Pan Piotr Nosal nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Piotr Nosal nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-07-03, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-07-03, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj