Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie przez TIM SA działań mających na celu przymusowy wykup akcji Rotopino.pl SA. oraz ogłoszenie przymusowego wykupu akcji Rotopino.pl SA

Data sporządzenia

2018-12-13

Raport bieżący nr

51/2018

 

TIM SA S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione od dnia 15 listopada 2018 r., na podstawie art. 17 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”Rozporządzenie MAR”_, dotyczącą podjęcia działań mających na celu ogłoszenie przez Spółkę przymusowego wykupu _”Przymusowy wykup”_ akcji Rotopino.pl SA z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul.Towarowej 36, 85-746 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 30070 _”Rotopino.pl SA.”_ .
Przyczyną niniejszego ujawnienia przez Spółkę informacji poufnej, o której mowa powyżej, jest wygaśnięcie przesłanek legalizujących ich opóźnienie na skutek ogłoszenia przez Spółkę Przymusowego wykupu akcji Rotopino.pl SA w dniu 13 grudnia 2018 r.Treść opóźnianej informacji poufnej:

„Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w ramach dokonywanego przeglądu opcji strategicznych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 22.03.2018r, działając na podstawie art. 82 ustawy z dnia 29 lipca 2018r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych _tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz 512 z późniejszymi zmianami_, w związku z nabyciem w dniu 18 września 2018r znacznego pakietu akcji Rotopino.pl SA z siedzibą w Bydgoszczy w wyniku którego nastąpiło przekroczeniu przez TIM SA progu 90 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rotopino.pl SA _na dzień 15.11.2018r TIM SA posiada 9.912.751 akcji Rotopino.pl SA, uprawniających do 9.912.751 głosów na walnym zgromadzeniu Rotopino.pl SA, co stanowi udział w wysokości 99,13 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rotopino.pl SA_, w dniu 15.11.2018 r Zarząd TIM SA postanowił podjąć działania mające na celu wystąpienie do pozostałych akcjonariuszy Rotopino.pl. SA. z żądaniem sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji tj 87 249 akcji zdematerializowanych, zwykłych, na okaziciela, o wartości 0,10 złotych każda, stanowiących udział w wysokości 0, 87 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rotopino.pl SA. _dalej: „Przymusowy wykup”_ po cenie określonej zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2018r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych _tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz 512 z późniejszymi zmianami_.
Przymusowy wykup akcji Rotopino.pl SA zostanie ogłoszony i przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”

Uzasadnienie opóźnienia przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości:
Niezwłoczne podanie do publicznej wiadomości ww. informacji poufnej mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki poprzez potencjalne ryzyko zwiększenia ceny nabycia akcji w trakcie przygotowywania procedury Przymusowego wykupu akcji.
W opinii Zarządu Spółki, opóźnienie przekazania informacji poufnej nie wprowadziło w błąd opinii publicznej.
Emitent wdrożył procedury mające na celu zapewnienie zachowania informacji poufnej w poufności.

Jednocześnie Zarząd TIM SA w związku z ogłoszeniem w dniu 13 grudnia 2018 r Przymusowego wykupu akcji Rotopino.pl SA w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść zawiadomienia o Przymusowym wykupie akcji Rotopino.pl SA.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-12-13, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-12-13, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj