Umorzenie akcji TIM SA - rejestracja w KDPW SA.

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), informuje,iż w dniu 23.12.2010r otrzymał Uchwałę nr 877/2010 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 23 grudnia 2010r podjętą na wniosek TIM SA, w związku z umorzeniem 1.310.000 akcji TIM SA, stwierdzającą, iż kodem PLTIM0000016 oznaczonych jest 21.790.000 ( dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt )akcji TIM SA. Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż informację o umorzeniu akcji TIM SA, o którym mowa powyżej, Zarząd TIM SA podał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 34/2010 przekazanym w dniu 29.10.2010r.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-12-23

Raport bieżący nr 39/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu Artur Piekarczyk 2010-12-23

Wiceprezes Zarzadu, Dyrektor ds. Operacyjnych Maciej Posadzy 2010-12-23

drukuj