Umorzenie akcji własnych przez TIM SA

(Emitent – PAP – środa, 17 czerwca 18:59)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), informuje, iż w dniu 16.06.2009r Walne Zgromadzenie TIM SA podjęło uchwałę nr 16/16.06.2009r na mocy której, Walne Zgromadzenie TIM S.A. umorzyło 547.000 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii F TIM S.A., o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, które to akcje zostały nabyte przez Spółkę od Akcjonariuszy za ich zgodą (umorzenie dobrowolne ), w celu ich umorzenia, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 01.09.2008r., za wynagrodzeniem w kwocie łącznej 3.615.885,18 PLN (słownie: trzy miliony sześćset piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych i osiemnaście groszy ).

Zakup akcji własnych celem ich umorzenia nastąpił za wynagrodzeniem wynoszącym 6.61 PLN (słownie: sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy ) za jedną akcję i pokryty został z kapitału rezerwowego.

Umorzenie nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego TIM S.A., po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 456 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Umorzone akcje odpowiadają 547.000 głosów na Walnym zgromadzeniu TIM SA.

Po dokonaniu umorzenia kapitał zakładowy Spółki wynosił będzie 23.100.000 PLN.

Po dokonaniu umorzenia ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosić będzie 23.100.000 głosów. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 16.06.2009r podjęło uchwałę o przedłużeniu czasu trwania programu odkupu akcji własnych przez TIM SA celem umorzenia , rozpoczętego na mocy uchwały nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA z dnia 01.09.2008r. Tym samym Zarząd jest upoważniony do nabycia do dnia 31.12.2010r. do 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela TIM S.A. celem ich umorzenia, za kwotę nie wyższą niż 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych). Zakup akcji własnych przez TIM S.A. zostanie sfinansowany ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki.

Odkup akcji własnych kontynuowany będzie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie odkupu akcji własnych przez TIM SA opublikowanym w raporcie bieżącym nr 33/2008 z dnia 20.10.2008r

 

Raport bieżący nr 33/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-06-17 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2009-06-17 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds Handlu

drukuj