Umowa kredytu zawarta pomiędzy mBank SA a TIM SA

Data sporządzenia

2017-07-31

Raport bieżący nr

31/2017

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 31 lipca 2017 r Spółka podpisała z mBank SA z siedzibą w Warszawie _zwanym dalej „Bankiem”_ umowę o kredyt w rachunku bieżącym na mocy której Bank udzielił TIM SA kredytu w wysokości 12 mln PLN _słownie: dwanaście milionów złotych_. Zgodnie z ww. umową TIM SA ma prawo zadłużać się w Banku do wysokości udzielonego limitu kredytu w okresie od 31 lipca 2017r do 26 lipca 2018r.

Oprocentowanie kredytu jest liczone w oparciu o WIBOR dla kredytów międzybankowych ON powiększony o marżę Banku.

Zgodnie z ww. umową warunkiem uruchomienia kredytu jest złożenie przez TIM SA oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty 18 mln PLN _słownie: osiemnaście milionów złotych_.

Zarząd TIM SA wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną, w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR z uwagi na fakt, iż kwota potencjalnego zobowiązania TIM SA wobec Banku wynikającego z faktu zawarcia ww. umowy, może mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe TIM SA.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-07-31, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2017-07-31, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

drukuj