Umowa z Bankiem Handlowym w Warszawie SA (przedłużenie umowy o kredyt w rachunku bieżącym)

Data sporządzenia

2016-01-12

Raport bieżący nr

1/2016

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 11 stycznia 2016r Spółka otrzymała podpisany przez obie strony egzemplarz Aneksu nr 13, z dnia 05 stycznia 2016r, do umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr WRO/KB/0092/05 zawartej w dniu 14 listopada 2005r pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie ( zwanym dalej „Bankiem”), a TIM SA.

Na podstawie ww. Aneksu nr 13 do umowy kredytowej Bank przedłużył TIM SA kredyt bankowy w rachunku bieżącym w wysokości 5 mln PLN ( słownie: pięć milionów złotych ) do dnia 05 stycznia 2017r (” Data Ostatecznej Spłaty Kredytu”).
Oprocentowanie kredytu ustalone zostało jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marży Banku.
Podstawowymi zabezpieczeniami określonymi w umowie kredytowej, o której mowa powyżej, są: oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zastaw na zapasach oraz hipoteka na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8 wraz z cesją praw z ubezpieczenia ww. aktywów. O ustanowieniu ww. zastawu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2013 z dnia 29.08.2013r. O ustanowieniu ww. hipoteki Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2014 z dnia 14.02.2014r.
Oprócz Aneksu nr 13 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, o którym mowa powyżej, w ciągu ostatnich 12 miesięcy strony zawarły następujące umowy: umowę o kredyt Odnawialny nr BDK/KR-O/000057194/0029/13 z dnia 05 kwietnia 2013 wraz z późniejszymi zmianami w kwocie 10 mln PLN ( informację o ww. umowie Spółka podała do publicznej wiadomości w dniu 30.03.2015., raport bieżący nr 7/2015), oraz umowę o udzielenie gwarancji bankowej z dnia 10.11.2015r, do kwoty 2 mln EUR , o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2015 z dnia 10.11.2015r..
Łączna wartość umów zawartych przez TIM SA z Bankiem Handlowym w Warszawie, o których mowa powyżej, przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-01-12, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2016-01-12, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj