Ustanowienie hipoteki

Data sporządzenia

2015-12-09

Raport bieżący nr

37/2015

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259 z późn.zm.), informuje, że Spółka w dniu 08 grudnia 2015 r. otrzymała z Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadomienie z dnia 04 grudnia 2015r. o dokonanym wpisie hipoteki umownej do kwoty 2,4 mln EUR ( słownie: dwa miliony czterysta tysięcy EUR ), ustanowionej na prawie użytkowania wieczystego gruntów i związanym z nim prawie własności budynków nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00095155/3, na rzecz Banku Handlowego w Warszawie SA, tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec TIM SA z tytułu gwarancji bankowej wraz z odsetkami, prowizjami i innymi opłatami związanymi z gwarancją, która została udzielona przez Bank na wniosek TIM SA na rzecz HE Enterprises Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa na kwotę 2 mln EUR ( słownie: dwa miliony EUR).

Informację o udzieleniu ww. gwarancji przez Bank Handlowy w Warszawie SA Zarząd TIM SA przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 34/2015 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 10.11.2015r.
Wartość ewidencyjna netto aktywów w księgach rachunkowych Spółki, na których ustanowiono hipotekę na dzień 30.09.2015r wynosi 7,5 mln PLN.
Ponadto, zgodnie z § 7 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych (..) Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.
Wartość ustanowionej hipoteki przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1.000.000,00 EUR.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-12-09, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2015-12-09, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj