Ustanowienie hipoteki

Data sporządzenia

2014-02-14

Raport bieżący nr

2/2014

 

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach działając na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259 z późn.zm.), informuje, że Spółka w dniu 13 lutego 2014 r. otrzymała z Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadomienie z dnia 05 lutego 2014 r. o dokonanym wpisie hipoteki umownej do kwoty 5 mln PLN ( słownie: pięć milionów złotych ), ustanowionej na prawie użytkowania wieczystego gruntów i związanym z nim prawie własności budynków posadowionych na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00095155/3, na rzecz Banku Handlowego w Warszawie SA, tytułem zabezpieczenia umowy z dnia 14.11.2005r z późn. zm o kredyt w rachunku bieżącym. Wartość kredytu w rachunku bieżącym, o którym mowa powyżej stanowi kwotę w wysokości 5 mln PLN ( słownie: pięć milionów złotych). 

Wartość ewidencyjna netto aktywów w księgach rachunkowych Spółki, na których ustanowiono hipotekę na dzień 31.12.2013r wynosi 7,9 mln PLN.
Ponadto, zgodnie z § 7 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych (..) Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach informuje, że pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.
Wartość ustanowionej hipoteki przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1.000.000,00 EUR.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-02-14, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2014-02-14, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj