Ustanowienie zastawu rejestrowego

Data sporządzenia

2013-08-29

Raport bieżący nr

14/2013

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach działając na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). niniejszym informuje, iż w dniu 29.08.2013r otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, sygn. akt. WR VII Ns- Rej. Za 2109/13/862 z dnia 20.08.2013r o wpisie do rejestru zastawów, zastawu rejestrowego na zapasach TIM SA do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 16 mln PLN ( słownie: szesnaście milionów złotych). Wartość ewidencyjna przedmiotu zastawu w księgach rachunkowych Spółki według stanu na dzień 31.01.2013 r. wynosi 23.657.159,62zł. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na rzecz Banku Handlowego w Warszawie SA ( ” Bank” ) , w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku z tytułu kredytu w wysokości 5 mln PLN ( pięć milionów złotych) wraz z należnymi odsetkami i prowizjami udzielonego na podstawie Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr WRO/KB/0092/05 z dnia 14 listopada 2005r wraz z późniejszymi zmianami oraz kredytu w wysokości 10 mln PLN ( słownie: dziesięć milionów złotych ) wraz z należnymi odsetkami i prowizjami udzielonego na podstawie Umowy o Kredyt Odnawialny nr BDK/KR-O/000057194/002913 z dnia z dnia 05 kwietnia 2013r.Nie występują żadne powiązania między TIM SA, a Bankiem. Wartość przedmiotu zastawu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR, przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2013-08-29, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2013-08-29, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj