Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA na 20.04.2011 r.

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 20.04.2011r na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Wybór Sekretarza.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2010r.

8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2010r, sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2010, wniosku Zarządu o podziale zysku wypracowanego w 2010 roku oraz przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz samooceny Rady Nadzorczej TIM SA.

9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok .

10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, w skład którego wchodzą:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej,

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów,

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych,

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

11.Podjęcie uchwały o przesunięciu środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym w kwocie : 73.902 tys PLN na fundusz dywidendowy.

12.Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2010 roku.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2010 r.

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Logistyki – Mirosławowi Nowakowskiemu – z wykonania obowiązków od dnia 01.01.2010r do dnia 13.04.2010r

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Handlu – Arturowi Piekarczykowi- z wykonania obowiązków w 2010 r.

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Operacyjnych – Maciejowi Posadzy – z wykonania obowiązków od dnia 13.04.2010r do dnia 31.12.2010r.

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w 2010r.

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Dzikowi – z wykonania obowiązków w 2010 r.

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Radosławowi Koelnerowi- z wykonania obowiązków w 2010 r.

21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kuszowi – z wykonania obowiązków w 2010 r.

22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Pawłowi Michalikowi – z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010r do dnia 13.04.2010r.

23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Piotrowi Nowjalisowi – z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13.04.2010r do dnia 31.12.2010r.

24.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:

1. Ogłoszenie o WZA TIM SA przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.

2. Projekty Uchwał na WZA 20-04-2011

3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust. 1 pkt. 3 dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, w dniu 17.03.2011r pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 20.04.2011r powstrzymując się jedynie od opinii w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej TIM SA. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tim.pl, w zakładce Relacje inwestorskie/WZA.

drukuj