Ważne zmiany w ustawie o ofercie publicznej. Ministerstwo Finansów szuka sposobów na większą ochronę inwestorów indywidualnych

Nowe zasady wykupu akcji od drobnych inwestorów. Dodatkowo zapewnienie spółkom narzędzi do tego, by mogły się z nimi łatwiej kontaktować – to dwie zmiany, które przygotowuje resort finansów. Zakłada, że w ten sposób zachęci inwestorów indywidualnych do długoterminowego lokowania oszczędności w akcjach. Czy to się uda?

Jeszcze w tym półroczu Rada Ministrów może przyjąć szereg zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego, zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów. Tak przynajmniej wynika z kalendarza prac rządu, w którym znalazł się projekt odpowiedniej ustawy.

Jeżeli nowości przejdą całą ścieżkę legislacyjną i ostatecznie wejdą w życie, dotkną dwóch najważniejszych dla inwestorów ustaw regulujących zasady handlu papierami wartościowymi w Polsce. To „ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych” oraz „ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”.

Wśród szeregu zaproponowanych przez resort finansów zmian są dwie, które mogą mieć szczególne znaczenie dla inwestorów indywidualnych. O nich opowiemy teraz – w kolejnym odcinku cyklu „Cały ten rynek…”.

Posiadacze akcji przestaną być anonimowi?

Sejm, do którego najpewniej trafi rządowy projekt, będzie zajmował się m.in. dość rewolucyjną propozycją, by zgodnie z nowym zapisem w ustawie o ofercie publicznej spółki notowane na GPW uzyskały dostęp do danych wszystkich swoich akcjonariuszy. W skrócie, miałoby to polegać na ujawnieniu spółkom rejestru inwestorów, prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Pomysłodawcy tłumaczą, że taka zmiana ułatwi komunikację z posiadaczami akcji. Sami akcjonariusze będą zaś mogli bardziej zaangażować się w sprawy spółki.

Propozycja wzbudza jednak szereg wątpliwości. Obecnie bowiem obowiązek „ujawnienia się” dotyczy inwestorów, którzy przekroczą 5% udziałów w akcjonariacie. W naszych realiach oznacza to zwykle konieczność zainwestowania w spółkę środków liczonych w milionach złotych. Drobni akcjonariusze pozostają więc anonimowi.

I według Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych tak powinno pozostać. W opinii na temat projektu ustawy SII wskazuje bowiem na ryzyka związane z możliwością ujawnienia wrażliwych danych osobowych osób prywatnych, np. ich adresów, czy też sum pieniędzy w akcjach, pozwalających szacować ich majątek. To znacząca kwestia zwłaszcza w kontekście możliwego przejęcia takich danych przez niepowołane osoby, a – jak zaznacza SII – autorzy projektu nie proponują w nim żadnych mechanizmów, które mogłyby zabezpieczyć drobnych inwestorów przed takimi sytuacjami.

Wycofanie spółki z giełdy i wykup akcji. Co się może zmienić?

Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę na istotny problem, który mają drobni akcjonariusze w sytuacji, gdy papiery spółki zostają przymusowo wycofane z obrotu na giełdzie. Zgodnie z ustawą o obrocie taka sytuacja jest możliwa, „gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów”. Taka sankcja powoduje jednak, że inwestorzy nie mają możliwości, by sprzedać akcje spółki, a ich pieniądze zostają w ten sposób zamrożone.

Nowe przepisy zakładają, że w takiej sytuacji posiadacze akcji będą mogli żądać od spółki ich odkupu. Cena akcji, po której nastąpi wykup, w myśl nowego przepisu nie będzie mogła być niższa od kursu z dnia, gdy obrót na giełdzie został zawieszony.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną, niezwykle ważną propozycję. Otóż autorzy projektu chcą zmienić instytucję, która będzie dawać „zielone światło” na wycofanie akcji spółki z obrotu giełdowego. Obecnie do przeprowadzenia takiego procesu potrzebna jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego. Jeżeli zmiany wejdą w życie, to uprawnienie może zostać przekazane bezpośrednio GPW, która poza samym wydaniem zgody będzie również wskazywać termin wycofania akcji danej spółki.

Nie wiadomo jeszcze, jaki kształt przyjmą ostatecznie proponowane przez rząd przepisy. Dlatego warto śledzić dalsze prace nad ustawą.

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj