Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji TIM S.A. ogłoszone przez FEGA _ Schmitt Elektrogroßhandel GmbH

Data sporządzenia

2023-04-20

Raport bieżący nr

17/2023

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2023 z dnia 24 marca 2023, Zarząd TIM S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. powziął informację o ogłoszeniu przez FEGA _ Schmitt Elektrogroßhandel GmbH _”Inwestor”_ – podmiot powiązany Adolf Würth GmbH _ Co. KG wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki _”Wezwanie”_.

Wezwanie zostało ogłoszone w związku z zamiarem nabycia przez Inwestora 22.199.200 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z treścią Wezwania, akcje Spółki objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 50,69 PLN za jedną akcję. Wezwanie zostało ogłoszone pod następującymi warunkami: _i_ uzyskania przez Inwestora zgody na koncentrację polegającej na przejęciu przez Inwestora kontroli nad Spółką, a w konsekwencji Grupą Kapitałową TIM, w drodze nabycia akcji Spółki; _ii_ w przypadku jeżeli w okresie od daty ogłoszenia Wezwania do terminu zakończenia przyjmowania zapisów na akcje Spółki w Wezwaniu odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęcia przez takie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały, zgodnie z którą wszystkie zyski wypracowane w roku 2022 i latach poprzednich pozostaną w Spółce, z wyjątkiem zysku wymaganego na pokrycie zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 29.968.920,00 _słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia_ złotych wypłaconej akcjonariuszom Spółki na podstawie uchwały Zarządu nr 1/Z/16.11.2022 z dnia 16 listopada 2022 r., _iii_ co najmniej 50% łącznej liczby akcji Spółki, tj. 11.099.600 _jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset_ akcji Spółki zostanie objętych zapisami w ramach Wezwania.

Przyjmowanie zapisów na akcje Spółki w ramach Wezwania rozpocznie się w dniu 26 kwietnia 2023 r., a zakończy się w dniu 4 lipca 2023 r. Przewidywanym terminem rozliczenia transakcji nabycia akcji w ramach Wezwania jest 7 lipca 2023 r. W treści Wezwania Inwestor zastrzegł możliwość wydłużenia okresu składania zapisów na akcje objęte Wezwaniem.

Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-04-20, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-04-20, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj