Wniosek o podział zysku wypracowanego w 2016 r.

Data sporządzenia

2017-03-24

Raport bieżący nr

10/2017

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 24.03.2017r Zarząd TIM SA podjął uchwałę w przedmiocie podziału zysku wypracowanego przez TIM SA w 2016r. Zgodnie z ww. uchwałą i sporządzonym na jej podstawie wnioskiem do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA, zysk wypracowany przez Spółkę w 2016r w całości przeznaczony zostanie na pokrycie straty z lat ubiegłych.
Wniosek o którym mowa powyżej, został zbadany i pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą TIM SA na posiedzeniu w dniu 24.03.3017r.
Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2016r podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-03-24, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2017-03-24, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj