Wniosek Zarządu TIM SA w sprawie wypłaty dywidendy

Data sporządzenia

2011-03-18

Raport bieżący nr

6/2011

Zarząd Spółki TIM S.A., działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż w dniu 17.03.2011r Rada Nadzorcza TIM SA pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu TIM SA o podziale zysku wypracowanego w 2010r.

Zgodnie z wyżej wymienionym wnioskiem, Zarząd TIM SA, działając zgodnie z przyjętą w dniu 19.01.2011r Polityką dywidendową, zamierza wystąpić do Walnego Zgromadzenia TIM SA o podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  1. uchwały w sprawie przesunięcia środków pieniężnych w wysokości 73.902 tys PLN ( słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwa tysiące złotych ) z funduszu rezerwowego na fundusz dywidendowy Spółki,
  2. uchwały w sprawie przekazania zysku netto wypracowanego w roku 2010 w kwocie 10.139.364,97 PLN ( słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy ) na fundusz dywidendowy Spółki,
  3. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy TIM SA ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, w wysokości 0, 55 PLN ( słownie: pięćdziesiąt pięć groszy ) brutto na jedną akcję, co daje łącznie kwotę 11.984.500 PLN ( słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych ), w następujących terminach:

a) dzień dywidendy – 13 czerwca 2011r

b) termin wypłaty dywidendy – 25 lipca 2011r.

 

Zaproponowany termin wypłaty dywidendy jest dłuższy niż zalecany w pkt IV. 6 dokumentu Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, jednakże jest on zgodny z budżetem przepływów pieniężnych Spółki oraz z procedurą obowiązującą w KDPW.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2011-03-18, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
2011-03-18, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

 

drukuj