Wybór biegłego rewidenta

Data sporządzenia

2016-03-18

Raport bieżący nr

9/2016

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, iż w dniu 17 marca 2016r Rada Nadzorcza TIM SA, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r _ Dz. U.02,76,694 _ o rachunkowości oraz zgodnie z par. 24 ust.4 pkt 3 Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 4055, jako podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA sporządzonego za rok 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2016, jak również do dokonania przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego TIM sporządzonego na dzień 30.06.2016r oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM sporządzonego na dzień 30.06.2016r.

Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż TIM SA dotychczas nie korzystała z usług firmy Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Mając na uwadze, iż firma Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp k. oraz Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. s.k zrzeszone są w Grant Thornton International Ltd, TIM SA informuje, iż współpracowała wcześniej z firmą Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. s.k. w zakresie usług doradczych, ponadto firma Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. s.k. badała jednostkowe sprawozdanie finansowe TIM SA sporządzone za rok 2015 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za rok 2015, jak również przeprowadzała przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego TIM sporządzonego na dzień 30.06.2015r oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM sporządzonego na dzień 30.06.2015r.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-03-18, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2016-03-18, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj