Wybór biegłego rewidenta

Data sporządzenia

2011-03-18

Raport bieżący nr

7/2011

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, iż w dniu 17.03.2011r Rada Nadzorcza TIM SA , działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r ( Dz. U.02,76,694 ) o rachunkowości oraz zgodnie z par. 24 ust.4 pkt.3 Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy HLB M2 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Rakowiecka 41/27, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3149, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2011 oraz za rok 2012r, jak również do dokonania przeglądu sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2011r oraz na dzień 30.06.2012r.

Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż Spółka korzystała wcześniej z usług firmy HLB M2 Audyt Sp. z o.o. w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2009r i 2010 oraz przeglądu sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2010 r.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2011-03-18, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
2011-03-18, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

drukuj