Wybór biegłego rewidenta

Data sporządzenia

2013-01-24

Raport bieżący nr

3/2013

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, iż w dniu 23.01.2013r Rada Nadzorcza TIM SA , działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r ( Dz. U.02,76,694 ) o rachunkowości oraz zgodnie z par. 24 ust.4 pkt.3 Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy HLB M2 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Rakowiecka 41/27, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3149, jako podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA sporządzonego za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2013, jak również do dokonania przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego TIM sporządzonego na dzień 30.06.2013r oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM sporządzonego na dzień 30.06.2013r.

Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż Spółka korzystała wcześniej z usług firmy HLB M2 Audyt Sp. z o.o. w zakresie badania sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2009, 2010, 2011 oraz przeglądu sprawozdania finansowego TIM SA sporządzonego na dzień 30.06.2010r, 30.06.2011, 30.06.2012, jak również badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2011 oraz przeglądu skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TIM sporządzonego na dzień 30.06.2012r.

HLBM2 Sp. z o.o.jest również uprawniona do badania jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM sporządzonego za rok 2012.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2013-01-24, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2013-01-24, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

drukuj