Wybór biegłego rewidenta

Data sporządzenia

2014-03-13

Raport bieżący nr

6/2014

 

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, iż w dniu 12 marca 2014r Rada Nadzorcza TIM SA, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r ( Dz. U.02,76,694 ) o rachunkowości oraz zgodnie z par. 24 ust.4 pkt 3 Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy HLB M2 Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Rakowiecka 41/27, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3697, jako podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA sporządzonego za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2014, jak również do dokonania przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego TIM sporządzonego na dzień 30.06.2014r oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM sporządzonego na dzień 30.06.2014r.

Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż TIM SA nie korzystała dotychczas z usług firmy HLB M2 Audyt Sp. z o.o. sp. k.
Zarząd TIM SA nadmienia jednocześnie, iż TIM SA korzystała z usług komplementariusza HLB M2 Audyt sp. z o.o. Sp. k. – tj. HLB M2 Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie badania sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2009r, 2010, 2011, 2012, 2013 oraz przeglądu sprawozdania finansowego TIM SA sporządzonego na dzień 30.06.2010r, 30.06.2011, 30.06.2012, 30.06.2013, jak również badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2011, 2012, 2013 oraz przeglądu skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TIM sporządzonego na dzień 30.06.2012r i na dzień 30.06.2013r.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-03-13, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2014-03-13, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj