Wybór biegłego rewidenta

Data sporządzenia

2015-04-24

Raport bieżący nr

11/2015

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2015r Rada Nadzorcza TIM SA, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r ( Dz. U.02,76,694 ) o rachunkowości oraz zgodnie z par. 24 ust.4 pkt 3 Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3654 , jako podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA sporządzonego za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2015, jak również do dokonania przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego TIM sporządzonego na dzień 30.06.2015r oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM sporządzonego na dzień 30.06.2015r.

Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż TIM SA dotychczas korzystała z usług firmy Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w zakresie usług doradczych.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-04-24, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2015-04-24, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj