Wybór Członka Rady Nadzorczej TIM SA

(Emitent – PAP – środa, 17 czerwca 17:09)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), informuje, iż w dniu 16.06.2009r Walne Zgromadzenie TIM SA na mocy Uchwały nr 25/16.06.2009r powierzyło funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA Panu Pawłowi Michalikowi.

Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA, o którym mowa powyżej, wygaśnie najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2009.

Opis posiadanego wykształcenia, oraz kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Pawła Michalika zawiera życiorys Pana Michalika, stanowiący załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Pawła Michalika, Pan Paweł Michalik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto Pan Paweł Michalik, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Paweł Michalik – życiorys [PDF]

 

Raport bieżący nr 31/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-06-17 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2009-06-17 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds Handlu

drukuj