Wybór Członków Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2012-06-30

Raport bieżący nr

24/2012

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), informuje, iż w dniu 29.06.2012r Walne Zgromadzenie TIM SA wybrało Panów Grzegorza Dzika, Piotra Nowjalisa i Marka Świętonia w skład Rady Nadzorczej TIM SA.

Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Grzegorza Dzika wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2014.

Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Piotra Nowjalisa wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2014.

Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Marka Świętonia wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2012.

Opis posiadanego wykształcenia, oraz kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Członków Rady Nadzorczej TIM SA zawierają życiorysy Członków Rady Nadzorczej załączone do niniejszego raportu.

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Grzegorza Dzika , Pan Grzegorz Dzik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto Pan Grzegorz Dzik, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Piotra Nowjalisa , Pan Piotr Nowjalis nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto Pan Piotr Nowjalis, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Marka Świętonia , Pan Marek Świętoń nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto Pan Marek Świętoń, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

ZAŁĄCZNIKI
Życiorys Grzegorza Dzika [PDF]Życiorys Piotra Nowjalisa [PDF]Życiorys Marka Świętonia [PDF]

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2012-06-30, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2012-06-30, Anna Słobodzian-Puła – Prokurent

drukuj