Wybór Członków Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2013-05-16

Raport bieżący nr

10/2013

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), informuje, iż w dniu 15.05.2013r Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wybrało Panów Andrzeja Kusz i Marka Świętonia w skład Rady Nadzorczej TIM SA.

Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Andrzeja Kusz wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2015.

Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Marka Świętonia wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2015.

 

Andrzej Kusz – Członek Rady Nadzorczej

 

Pan Andrzej Kusz powołany został w skład Rady Nadzorczej TIM SA na obecną kadencję na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętej w dniu15.05.2013r.

Pan Andrzej Kusz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA nieprzerwanie od dnia 30 maja 1998 roku.

Pan Andrzej Kusz pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Finansowego Mirosław Wróbel Sp. z o.o. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Pomiędzy Panem Andrzejem Kusz, a członkami Zarządu TIM SA oraz pozostałymi członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne.

Pan Andrzej Kusz posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii): ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Planowania i Zarządzania w Zakresie Finansów.

Przebieg kariery zawodowej Pana Andrzeja Kusz jest następujący:

– od 2011 roku Mirosław Wróbel Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy,

– od 2006 roku własna działalność gospodarcza pod nazwą Biuro Doradztwa Strategicznego Andrzej Kusz,

– 2004 – 2006 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie – Dyrektor Regionu Wielkopolskiego,

– 1994 – 2004 Bank Handlowy w Warszawie S.A. – Dyrektor Regionu we Wrocławiu,

– 1992 – 1993 Pack Plast Sp. z o.o. w Warszawie – Dyrektor Oddziału,

– 1991 – 1992 PWHP Hurtex w Poznaniu – Doradca Finansowy – Główny Ekonomista,

– 1990 – 1991 Argicoop S.A. w Warszawie – Główny Księgowy Oddziału w Poznaniu,

– 1982 – 1990 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jeżyce” w Poznaniu,

– 1977 – 1982 Wojskowe Zakłady Remontowo-Budowlane w Poznaniu.

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Andrzeja Kusz, Pan Andrzej Kusz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto Pan Andrzej Kusz, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Marek Świętoń – Członek Rady Nadzorczej

 

Pan Marek Świętoń powołany został w skład Rady Nadzorczej TIM SA na obecną kadencję na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętej w dniu 15.05.2013r.

Pomiędzy Panem Markiem Świętoniem, a członkami Zarządu TIM SA oraz pozostałymi członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne.

Pan Marek Świętoń posiada wykształcenie wyższe ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Unowersytecie Warszawskim – Wydział Prawa i Administracji.

Przebieg kariery zawodowej Pana Marka Świętonia jest następujący:

2008-2011 – IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny

2007- 2008 – IPOPEMA Secutities S.A.- Dyrektor Działu Analiz

2001- 2007 – ING Investment Management (Polska) S.A.

•Zastępca dyrektora inwestycyjnego (od października 2006 r.)

•Zarządzający funduszami (od listopada 2004 r.)

•Zarządzający portfelami (od lipca 2003 r.)

•Analityk finansowy (od stycznia 2001 r.)

1999-2000 – Powszechne Towarzystwo Emerytalne PBK S.A.- Analityk finansowy.

Ponadto Pan Marek Świętoń pełnił następujące funkcje:

Lipiec 2012 do dziś – Członek Rady Nadzorczej TIM SA.

Czerwiec 2007- czerwiec 2008 – Członek Rady Nadzorczej TIM SA.

Dodatkowo w okresie od pażdziernika 1999r doczerwca 2006r Pan Marek Świętoń był Asystentem w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Marka Świętonia, Pan Marek Świętoń nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto Pan Marek Świętoń, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2013-05-16, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2013-05-16, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj