Wybór Członków Rady Nadzorczej TIM SA

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), informuje, iż w dniu 13.04.2010r Walne Zgromadzenie TIM SA wybrało Radę Nadzorczą w składzie: Krzysztof Wieczorkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej TIM SA Grzegorz Dzik – Członek Rady Nadzorczej TIM SA Radosław Koelner – Członek Rady Nadzorczej TIM SA Andrzej Kusz – Członek Rady Nadzorczej TIM SA Piotr Nowjalis – Członek Rady Nadzorczej TIM SA. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2013. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Grzegorza Dzika wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2011. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Radosława Koelnera wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2012. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Andrzeja Kusza wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2012. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Piotra Nowjalisa wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2011. Opis posiadanego wykształcenia, oraz kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Członków Rady Nadzorczej TIM SA: Krzysztof Wieczorkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej TIM SA. Pan Krzysztof Wieczorkowski powołany został w skład Rady Nadzorczej TIM SA na obecną kadencję na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętej w dniu 13.04.2010r Pan Krzysztof Wieczorkowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA nieprzerwanie od dnia 28 czerwca 2003 roku. Pomiędzy Panem Krzysztofem Wieczorkowskim, a członkami Zarządu TIM SA oraz pozostałymi członkami Rady Nadzorczej TIM SA nie występują powiązania rodzinne. Pan Krzysztof Wieczorkowski posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk): ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Systemy automatyzacji. Ponadto, Pan Krzysztof Wieczorkowski ukończył Podyplomowe Studium Politechniki Wrocławskiej – Teoria i technika ochrony przeciwpożarowej. Pan Krzysztof Wieczorkowski kolejno pracował: – od 2003 roku do chwili obecnej w spółce SONEL S.A. w Świdnicy jako Prezes Zarządu. – w latach 1999 – 2003 w TIM SA jako Wiceprezes Zarządu; – w latach 1995 – 1999 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą „Factor” Krzysztof Wieczorkowski w Kamieńcu Wrocławskim; – w latach 1988 – 1995 w TIM SA jako Kierownik Zespołu Pomiarów Elektrycznych i Zastępca Dyrektora d.s. Technicznych oraz Wiceprezes, a następnie Prezes Zarządu; – w latach 1985 – 1987 w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy Unita we Wrocławiu jako Kierownik Zakładu. Działalność SONEL SA nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TIM SA . Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego , Pan Krzysztof Wieczorkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Krzysztof Wieczorkowski , zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Grzegorz Dzik – Członek Rady Nadzorczej TIM SA. Pan Grzegorz Dzik powołany został w skład Rady Nadzorczej TIM SA na obecną kadencję na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętej w dniu13.04.2010r. Pomiędzy Panem Grzegorzem Dzikiem, a członkami Zarządu TIM SA oraz pozostałymi członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne. Pan Grzegorz Dzik posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia wyższe na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. Przebieg kariery zawodowej Pana Grzegorza Dzika jest następujący: – 05.01.2004r- do chwili obecnej – Prezes Zarządu IMPEL SA, – 22.06.1999r – 5.01.2004r – Przewodniczący Rady Nadzorczej IMPEL SA, – 1990-1999r – Dyrektor Generalny Spółki Jawnej IMPEL J. Biegaj, G. Dzik, -1986-1990 r- z-ca Dyrektora ds. Usług i Produkcji w Studenckim Biurze Usług „Student Serwis” Oddział Wrocław. Działalność ww. podmiotów nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TIM SA. Pan Grzegorz Dzik pełni/pełnił następujące funkcje społeczne: Przewodniczący Rady Fundacji ” Na ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, Członek Rady Fundacji Kolegium Europy Wschodniej, Członek Rady Społecznej Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Prezes Zachodniej Izby Gospodarczej, Zastępca Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Marszałku Sejmu RP, Przewodniczący Rady Krajowej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich. Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Grzegorza Dzika , Pan Grzegorz Dzik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Grzegorz Dzik, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Radosław Koelner – Członek Rady Nadzorczej TIM SA. Pan Radosław Kelner powołany został w skład Rady Nadzorczej TIM SA na obecną kadencję na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętej w dniu 13.04.2010r Pan Radosław Koelner pełni funkcję członka Rady Nadzorczej TIM SA od dnia 26.01.2007r. Pomiędzy Panem Radosławem Koelnerem, a członkami Zarządu TIM SA oraz pozostałymi członkami Rady Nadzorczej TIM SA nie występują powiązania rodzinne. Pan Radosław Koelner posiada wykształcenie wyższe (mgr politologii). Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu, Wydział Nauk Społecznych, specjalność: niemcoznawca. Pan Radosław Koelner pełni/pełnił następujące funkcje: – Prezesa Zarządu w Koelner S.A. we Wrocławiu (od 1999 roku); – Prezesa Zarządu w Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. we Wrocławiu ( od roku 2004r ) – członka Rady Nadzorczej w Wapienicy S.A. w Bielsku Białej – członka Rady Nadzorczej w Śrubex S.A w Łańcucie. Działalność powyższych podmiotów nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TIM SA.. Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Radosława Koelnera , Pan Radosław Koelner nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Radosław Koelner , zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Andrzej Kusz – Członek Rady Nadzorczej TIM SA. Pan Andrzej Kusz powołany został w skład Rady Nadzorczej TIM SA na obecną kadencję na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętej w dniu 13.04.2010r. Pan Andrzej Kusz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA nieprzerwanie od dnia 30 maja 1998 roku. Pan Andrzej Kusz prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Doradztwa Strategicznego Andrzej Kusz. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TIM SA. Pomiędzy Panem Andrzejem Kusz, a członkami Zarządu TIM SA oraz pozostałymi członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne. Pan Andrzej Kusz posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii): ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Planowania i Zarządzania w Zakresie Finansów. Przebieg kariery zawodowej Pana Andrzeja Kusz jest następujący: – od 2006 roku własna działalność gospodarcza pod nazwą Biuro Doradztwa Strategicznego Andrzej Kusz. – 2004 – 2006 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie – Dyrektor Regionu Wielkopolskiego; – 1994 – 2004 Bank Handlowy w Warszawie S.A. – Dyrektor Regionu we Wrocławiu; – 1992 – 1993 spółka Pack Plast Sp. z o.o. w Warszawie – Dyrektor Oddziału; – 1991 – 1992 PWHP Hurtex w Poznaniu – Doradca Finansowy – Główny Ekonomista; – 1990 – 1991 Argicoop S.A. w Warszawie – Główny Księgowy Oddziału w Poznaniu; – 1982 – 1990 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jeżyce” w Poznaniu; – 1977 – 1982 Wojskowe Zakłady Remontowo-Budowlane w Poznaniu. Poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta, Pan Andrzej Kusz pełni/ pełnił następujące funkcje: – Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Intermoda S.A. we Wrocławiu – Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Vistal S.A. we Wrocławiu – Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Imfort S.A. we Wrocławiu – Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce BGŻ Leasing Sp. z o.o. w Warszawie – Wiceprezesa Zarządu spółki Intermoda Fashion Sp. z o.o. we Wrocławiu – Wiceprezesa Zarządu spółki Zaberd S.A. we Wrocławiu. Działalność powyższych podmiotów nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TIM SA. Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Andrzeja Kusz , Pan Andrzej Kusz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Andrzej Kusz , zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Piotr Nowjalis- Członek Rady Nadzorczej TIM SA. Pan Piotr Nowjalis powołany został w skład Rady Nadzorczej TIM SA na obecną kadencję na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętej w dniu 13.04.2010r. Pomiędzy Panem Piotrem Nowjalisem , a członkami Zarządu TIM SA oraz pozostałymi członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne. Opis posiadanego wykształcenia, oraz kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Piotra Nowjalisa zawiera życiorys, stanowiący załącznik do niniejszego raportu. Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Piotra Nowjalisa , Pan Piotr Nowjalis nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Piotr Nowjalis, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Życiorys Pana Piotra Nowjalisa [PDF]

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-04-14

Raport bieżący nr 16/2010

Skrócona nazwa emitenta

Podstawa prawna

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-04-14

Wiceprezes Zarządu Artur Piekarczyk 2010-04-14

drukuj