Wybór nowego Członka Rady Nadzorczej TIM SA

(Emitent – PAP – sobota, 24 czerwca 20:14)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 24.06.2006r Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA powierzyło funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA Panu Jackowi Koczwarze. Powyższy wybór dokonany został w związku z rezygnacją Pana Krzysztofa Radoma z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM SA. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Jacka Koczwary wygaśnie najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za 2006r. Pan Jacek Koczwara jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego. Posiada ponadto tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany w wyniku ukończenia studiów doktoranckich w Szkole Głownej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów.Posiada również licencję doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz licencję maklera papierów wartościowych. W swojej karierze zawodowej pełnił obowiązki Doradcy Inwestycyjnego w Biurze Maklerskim Banku Gospodarki Zywnościowej SA ( 1996-1999 ), Dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami w PDM Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA ( 2001-2002),Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelowego w Fortis Securities Polska SA (1999-2004), oraz Zarządzającego Funduszem w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Allianz Polska SA ( 2004-2005). Pan Jacek Koczwara nie wykonuje żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do dzialalności wykonywanej przez Emitenta, nie pełni również żadnej funkcji w spółkach, które są konkurencyjne w stosunku do Emitenta.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 26/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-06-24 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-06-24 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj