Wybór osób zarządzających

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Zarządu TIM SA, w dniu 13.04.2010r Rada Nadzorcza TIM SA wybrała Zarząd TIM SA w składzie: Krzysztof Folta –Prezes Zarządu, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych. Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA W dniu 13.04.2010r Rada Nadzorcza TIM SA powołała Pana Krzysztofa Foltę w skład Zarządu TIM SA, powierzając Panu Krzysztofowi Folcie funkcję Prezesa Zarządu TIM SA. Mandat Pana Krzysztofa Folty wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2012. Pan Krzysztof Folta pełni funkcję Prezesa Zarządu TIM SA nieprzerwanie od dnia 15 czerwca 1995 roku. Pomiędzy Panem Krzysztofem Foltą, a pozostałymi członkami Zarządu TIM SA oraz członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne. Pan Krzysztof Folta posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk): ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Metrologia Elektryczna. Ponadto, Pan Krzysztof Folta ukończył we Wrocławskiej Szkole Zarządzania kurs – Przygotowanie do pełnienia funkcji menadżerskich oraz w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania – Program „Management” 2000″. Pan Krzysztof Folta kolejno pracował: – od roku 1988 do dzisiaj w TIM SA, w tym od roku1995 jako Prezes Zarządu w latach 1984 – 1987 w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy Unita we Wrocławiu jako Kierownik Zakładu; Poza pełnieniem funkcji w organach TIM SA Pan Krzysztof Folta pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Elektrotim S.A. we Wrocławiu. Działalność Elektrotim SA nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TIM SA. Pan Krzysztof Folta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Krzysztof Folta nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu TIM SA – Dyrektor ds. Handlu W dniu Rada Nadzorcza TIM SA powołała Pana Artura Piekarczyka w skład Zarządu TIM SA, powierzając Panu Arturowi Piekarczykowi funkcję Wiceprezes Zarządu TIM SA, Dyrektor ds. Handlu . Mandat Pana Artura Piekarczyka wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2012. Pomiędzy Panem Arturem Piekarczykiem, a pozostałymi członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej TIM SA nie występują powiązania rodzinne. Pan Artur Piekarczyk posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk): ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Przyrządy i Systemy Pomiarowe. Ponadto, Pan Artur Piekarczyk ukończył Harvard Business School Publishing and Canadian International Management Institute – Doskonalenie umiejętności menadżerskich – „Management 2003”. W 2008r Pan Artur Piekarczyk z doskonałą notą ukończył na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz równolegle na Uniwersytecie w Bradford studia „European Master of Business Administration” uzyskując tytuł Master in Business Administration . Pan Artur Piekarczyk kolejno pracował: TIM S.A. w Siechnicach: 2007- do dziś Wiceprezes Zarządu ds. Handlu 2004-2007 Dyrektor ds. Handlowych – Członek Zarządu 2003-2004 Dyrektor ds. Handlowych – Prokurent 2002-2003 Dyrektor ds. Handlowych 2001-2002 Dyrektor ds. Marketingu 2000-2001 Kierownik Marketingu 1999-2000 Menadżer Produktu Convert Laboratories SC we Wrocławiu 1997-1999 Specjalista ds. urządzeń kontrolno-pomiarowych Elektrownia TURÓW w Bogatyni 1996-1997 I dyżurny elektroenergetyk Poza pełnieniem funkcji w organach TIM SA Pan Artur Piekarczyk pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług PROCOM – SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Działalność ww. podmiotu nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TIM SA. Pan Artur Piekarczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Artur Piekarczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu TIM SA – Dyrektor ds. Operacyjnych W dniu Rada Nadzorcza TIM SA powołała Pana Macieja Posadzy w skład Zarządu TIM SA, powierzając Panu Maciejowi Posadzy funkcję Wiceprezes Zarządu TIM SA, Dyrektor ds. Operacyjnych. Mandat Pana Macieja Posadzy wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2012. Pomiędzy Panem Maciejem Posadzy , a pozostałymi członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej TIM SA nie występują powiązania rodzinne. Pan Maciej Posadzy posiada następujące wykształcenie: 2007 –2008 Kanadyjski Instytut Zarządzania w Warszawi, kurs „Management I 2008” 2004 –2005 Francuski Instytut Zarządzania w Warszawie, studia: „Master of Business Administration” 2000 –2001 Politechnika Wrocławska, studia podyplomowe, kierunek: zarządzanie przedsiębiorstwem 1994 –1999 Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, kierunek: elektrotechnika, specjalność: energoelektronika i napęd elektryczny. Pan Maciej Posadzy posiada następujące doświadczenie zawodowe: od lipca 2000 zatrudniony w TIM SA : zajmowane stanowiska 2008 do kwietnia 2010r prokurent Spółki, 2008 do 2010r dyrektor ds. administracji i rozwoju 2002 do 2007 z-ca dyrektora ds. handlowych 2000 do 2002 dyrektor oddziału handlu Poznań styczeń 1999 – czerwiec 2000 Technika Electra Sp. z o.o. Poznań zajmowane stanowiska dyrektor ds. sprzedaży i logistyki Ponadto Pan Maciej Posadzy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki SONEL SA w Świdnicy oraz Członka Zarządu Stowarzyszenia „Polska Grupa Użytkowników Aplikacji QAD” Wrocław. Działalność ww. podmiotu nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TIM SA. Pan Maciej Posadzy nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Maciej Posadzy nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-04-14

Raport bieżący nr 17/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-04-14

Wiceprezes Zarządu Artur Piekarczyk 2010-04-14

drukuj