Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r.

Data sporządzenia

2022-11-18

Raport bieżący nr

34/2022

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 15 listopada 2022 roku.

1.Krzysztof Folta: 4 600 000 akcji/głosów _34,34 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 20,72 % udziału w ogólnej liczbie głosów_, łącznie Ewa i Krzysztof Folta na NWZ TIM S.A. posiadali: 5 204 814 akcji/ głosów _38, 86 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 23,45 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

2.Krzysztof Wieczorkowski: 3 000 000 akcji/głosów _22,40% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 13,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

3.Nationale-NederlandenOtwarty Fundusz Emerytalny: 1 641 669 akcji/głosów _12,26 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 7,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

4.Kazimierz Stogniew: 787 004 akcji/głosów _5,88 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,55 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

5.Jan Walulik: 710 400 akcji/głosów _5,30 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,20 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

Zgodnie z listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. w dniu 15 listopada 2022 roku wzięli udział akcjonariusze posiadający 13 394 663 akcji, uprawniających do 13 394 663 głosów, co stanowi udział w wysokości 60,34 % w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 22.199.200,00 zł. Jedna akcja TIM S.A. uprawnia do oddania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-11-18, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-11-18, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj