Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ TIM SA w dniu 05.10.2018 r.

Data sporządzenia

2018-10-11

Raport bieżący nr

44/2018

 

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 5 października 2018 r.

1.Krzysztof Folta: 4 550 000 akcji/głosów _31,67 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 20,50 % udziału w ogólnej liczbie głosów_,
łącznie Ewa i Krzysztof Folta na NWZ TIM SA posiadali: 4.983.587 akcji/ głosów _34,68 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 22,45 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

2.Krzysztof Wieczorkowski: 3.000.000 akcji/głosów _20,88 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 13,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

3.Fundusze reprezentowane przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ,tj.:
a_ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywny Akcji – 68 014 akcji/głosów
b_ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego:

•ALTUS Subfunduszu Akcji w likwidacji – 22 451 akcji/głosów
•ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji – 135 138 akcji/głosów
•ALTUS Subfunduszu Aktywnego Zarządzania w likwidacji – 5 000 akcji/głosów
•ALTUS Subfunduszu Stabilnego Wzrostu w likwidacji – 10 000 akcji/głosów
•ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji – 15 000 akcji/głosów

c_ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych – 550 571 akcji/głosów
d_ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego – 399 467 akcji/głosów
e_ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Globalnych – 15 000 akcji/głosów
f_ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynków Zagranicznych 2 – 162 272 akcji/głosów
g_ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Global 2 – 30 000 akcji/głosów
h_ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji + – 61 709 akcji/głosów
i_ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych – 313 533 akcji/głosów
j_ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynku Polskiego 2 – 228 718 akcji/głosów
Łącznie 2 016 873 akcji/głosów _14,04 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 9,09 % udziału w ogólnej liczbie głosów

4.Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 1 500 000 akcji/głosów
_10,43 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 6,76 % udziału
w ogólnej liczbie głosów_.

5.GOVERNMENT OF NORWAY: 1 113 635 akcje/głosy _7,75 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 5,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

6.Jan Walulik: 861 401 akcji/głosów _6,00 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,89 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

7.Kazimierz Stogniew: 747 004 akcje/głosy _5,20 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,37 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

Zgodnie z listą obecności w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA wzięli udział akcjonariusze posiadający 14 369 044 akcje, uprawniające do 14 369 044 głosów, co stanowiło udział w wysokości 64,73 % w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 22.199.200,00 zł. Jedna akcja TIM SA uprawnia do oddania jednego głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-10-11, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-10-11, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 
drukuj