Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA, które odbyło się w dniu 15.05.2013 r.

Data sporządzenia

2013-05-21

Raport bieżący nr

12/2013

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 15 maja 2013r.

 

1.Pan Krzysztof Folta: 3.700.000 głosów (21,17 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 16,6 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

2.Pan Krzysztof Wieczorkowski: 3.000.000 głosów (18,89 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 13,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

3.AMPLICO OFE : 2.500.000 głosów ( 15,74 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 11,26 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

4.AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK: 1.782.077 głosów (11,22 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 8,02 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

5.ING Parsol : 1.362.696 głosów (8,58 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 6,13 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

6.Mirosław Nowakowski: 1.113.000 głosów (7 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 5,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów).Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA wzięli udział akcjonariusze posiadający 15.875.320 akcji, uprawniających do 15.875.320 głosów, co stanowiło 71,5 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 22.199.200,00 zł. Jedna akcja TIM SA uprawnia do oddania jednego głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2013-05-21, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2013-05-21, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj