Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ TIM SA w dniu 15.05.2019 r.

Data sporządzenia

2019-05-21

Raport bieżący nr

21/2019

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 15 maja 2019 roku.

1.Krzysztof Folta: 4 600 000 akcji/głosów _28,62 % udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. ; 20,72 % udziału w ogólnej liczbie głosów_,
łącznie Ewa i Krzysztof Folta na ZWZ TIM SA posiadali: 5 100 000 akcji/ głosów _31,73 % udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA ; 22,97 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

2.Krzysztof Wieczorkowski: 3 000 000 akcji/głosów _18,67 % udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA ; 13,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

3.Fundusze reprezentowane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ,tj.:

a_Rockbridge Subfundusz Akcji – 80 000 akcji/głosów,
b_Rockbridge Subfundusz Selektywny – 30 000 akcji/ głosów,
c_Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu – 40 000 akcji/głosów,
d_Rockbridge Subfundusz Zrównoważony – 40 000 akcji/ głosów,
e_ROCKBRIDGE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych 2 – 92 936 akcji/głosów,
f_ALTER ASZ FIZ Rynków Zagranicznych 2 – 312 272 akcji/głosów,
g_ALTER ASZ FIZ Rynku Polskiego 2 – 228 718 akcji/ głosów,
h_ALTER ASZ FIZ SUBFUNDUSZ ASZ RYNKÓW ZAGRANICZNYCH – 550 571 akcji/głosów,
i_ALTER ASZ FIZ ALTUS SUBFUNDUSZ ASZ RYNKU POLSKIEGO – 399 467 akcji/głosów,
j_ALTER FIZ Akcji Globalnych – 15 000 akcji/głosów,
k_ALTER FIZ GLOBAL 2 – 30 000 akcji/głosów,
l_ALTER FIZ AKCJI + – 61 709 akcji/ głosów,
m_ALTER FIZ Aktywny Akcji – 68 014 akcji/głosów,
n_ALTER Market Neutral High Dividend FIZ – 16 884 akcji/głosów,
o_ALTER FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych – 313 533 akcji/głosów.

Łącznie Fundusze reprezentowane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały 2 279 104 akcji/głosów _14,18 % udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A.; 10,27 % udziału w ogólnej liczbie głosów_

4.Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 1 560 000 akcji/głosów _ 9,71 % udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. ; 7,03 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

5.GOVERNMENT OF NORWAY: 1 113 635 akcje/głosy _6,93 % udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A.; 5,02 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

6.Jan Walulik: 861 401 akcji/głosów _5,36 % udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. ; 3,89 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. wzięli udział akcjonariusze posiadający 16 070 781 akcji, uprawniających do 16 070 781 głosów, co stanowiło udział w wysokości 72,39 % w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 22.199.200,00 zł.
Jedna akcja TIM S.A. uprawnia do oddania jednego głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-05-21, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2019-05-21, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj