Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ TIM S.A. w dniu 27.06.2023 r.

Data sporządzenia

2023-06-28

Raport bieżący nr

28/2023

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 roku.

1.Krzysztof Folta: 4 600 000 akcji/głosów _45,38 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 20,72 % udziału w ogólnej liczbie głosów_,

2.Ewa Folta: 604 814 akcji/głosów _5,97 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 2,72% udziału w ogólnej liczbie głosów_,
łącznie Ewa i Krzysztof Folta na ZWZ TIM S.A. posiadali: 5 204 814 akcji/ głosów _51,34 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 23,45 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

3.Krzysztof Wieczorkowski: 3 000 000 akcji/głosów _29,59 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 13,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

4.Jan Walulik: 710 400 akcji/głosów _7 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,20 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

5.Goverment of Norway: 516 365 _5,09 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 2,33 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. w dniu 27 czerwca 2023 roku wzięli udział akcjonariusze posiadający 10 137 343 akcji, uprawniających do 10 137 343 głosów, co stanowi udział w wysokości 45,67 % w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 22.199.200,00 zł. Jedna akcja TIM SA uprawnia do oddania jednego głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-06-28, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-06-28, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj