Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ TIM S.A. w dniu 28.06.2022 r.

Data sporządzenia

2022-07-04

Raport bieżący nr

21/2022

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku.

1. Krzysztof Folta: 4 600 000 akcji/głosów – 31,65% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 20,72% udziału w ogólnej liczbie głosów, łącznie Ewa i Krzysztof Folta na ZWZ TIM SA posiadali: 5 204 814 akcji/głosów – 35, 81% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 23,45% udziału w ogólnej liczbie głosów.

2. Krzysztof Wieczorkowski: 3 000 000 akcji/głosów – 20,64% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 13,51% udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 1 641 669 akcji/głosów – 11,30% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 7,40% udziału w ogólnej liczbie głosów.

4. Kazimierz Stogniew: 787 004 akcji/głosów – 5,4% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,55% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. w dniu 28 czerwca 2022 roku wzięli udział akcjonariusze posiadający 14 533 083 akcji, uprawniających do 14 533 083 głosów, co stanowi udział w wysokości 65,47% w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 22.199.200,00 zł. Jedna akcja TIM SA uprawnia do oddania jednego głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-07-04, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-07-04, Piotr Nosal – Członek Zarządu
drukuj