Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ TIM SA w dniu 29.06.2020 r.

Data sporządzenia

2020-07-02

Raport bieżący nr

18/2020

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2020 roku.

1.Krzysztof Folta: 4 600 000 akcji/głosów _37,58 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 20,72 % udziału w ogólnej liczbie głosów_, łącznie Ewa i Krzysztof Folta na ZWZ TIM SA posiadali: 5 150 000 akcji/ głosów _42,08 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 23,20 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

2.Krzysztof Wieczorkowski: 3 000 000 akcji/głosów _24,51 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 13,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

3.Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 1 560 000 akcji/głosów _12,75 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 7,03 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

4.Jan Walulik: 861 401 akcji/głosów _7,04 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,88 % udziału w ogólnej liczbie głosów_,

5.GOVERNMENT OF NORWAY: 842 198 akcji/głosów _6,88 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,79 % udziału w ogólnej liczbie głosów_,

6.Mirosław Nowakowski: 710.000 akcji/głosów _5,80 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,20 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. wzięli udział akcjonariusze posiadający 12 238 605 akcji, uprawniających do 12 238 605 głosów, co stanowi udział w wysokości 55,13 % w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 22.199.200,00 zł. Jedna akcja TIM SA uprawnia do oddania jednego głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A..

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-07-02, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2020-07-02, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj