Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA TIM SA w dniu 11.01.2010r.

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 11 stycznia 2010r.

1.Pan Krzysztof Folta: 3.629.500 głosów (30,04 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 15,71 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

2.Pan Krzysztof Wieczorkowski: 3.000.000 głosów ( 24,83 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 12,98 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

3.Pan Kazimierz Stogniew: 1.365.028 głosów ( 11,30 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 5,91 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

4.Pan Jan Walulik: 858.721 głosów ( 7,10 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,71 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

5.Pan Mirosław Nowakowski: 799.999 głosów ( 6,62 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,46 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

 

Zgodnie z listą obecności w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.078.410 akcji TIM SA , uprawniających do 12.078.410 głosów, co stanowiło 52,28 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 23.100.000,00 zł.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-01-15

Raport bieżący nr 2/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-01-15

Wiceprezes Zarzadu ds. Handlu Artur Piekarczyk 2010-01-15

drukuj