Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA TIM SA w dniu 28.10.2010r.

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 28 października 2010r.

1.Pan Krzysztof Folta: 3.629.500 głosów (43,37 % ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.10.2010r ; 15,71 % udziału w ogólnej liczbie głosów w WZA TIM SA).

2.AMPLICO OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY: 2.158.459 głosów (25,79 % ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.10.2010r; 9,34 % udziału w ogólnej liczbie głosów w WZA TIM SA ).

3.AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK: 1.100.000 głosów (13,14 % ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniuw dniu 28.10.2010r; 4,76 % udziału w ogólnej liczbie głosów w WZA TIM SA ).

4.Pan Kazimierz Stogniew: 747.004 głosów (8,92 % ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.10.2010r; 3,23 % udziału w ogólnej liczbie głosów w WZA TIM SA ).

5.Pani Ewa Folta- Stogniew: 618.024 głosów (7,38 % ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.10.2010r; 2,67 % udziału w ogólnej liczbie głosów w WZA TIM SA).

Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA wzięli udział akcjonariusze posiadający 8.368.149 akcji, uprawniających do 8.368.149 głosów, co stanowiło 36,22 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 23.100.000,00 zł.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-11-02

Raport bieżący nr 35/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-11-02

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds.Operacyjnych Maciej Posadzy 2010-11-02

drukuj