Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ TIM SA w dniu 11.06.2015 r.

Data sporządzenia

2015-06-17

Raport bieżący nr

22/2015

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 11 czerwca 2015r.

  1. Krzysztof Folta: 4.100.000 akcji/głosów (29,23 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 18,47 % udziału w ogólnej liczbie głosów), łącznie Ewa i Krzysztof Folta na ZWZ TIM SA posiadali: 4.300.000 akcji/ głosów (30,66 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 19,37 % udziału w ogólnej liczbie głosów).
  2. Krzysztof Wieczorkowski: 3.000.000 akcji/głosów (21,39 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 13,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów).
  3. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK: 2.067.108 akcji/głosów (14,74 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 9,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów).
  4. Fundusze reprezentowane przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA , tj. Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny, Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Stabilny, posiadające łącznie 1 435 639 akcji/głosów ( 10,23 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 6,46 % udziału w ogólnej liczbie głosów).
  5. Jan Walulik: 861 401 akcji /głosów (6,14 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,88 % udziału w ogólnej liczbie głosów).
  6. Kazimierz Stogniew: 747 004 akcji /głosów ( 5,32% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,36 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA wzięli udział akcjonariusze posiadający 14.027.000 akcji, uprawniających do 14.027.000 głosów, co stanowiło 63, 19 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 22.199.200,00 zł. Jedna akcja TIM SA uprawnia do oddania jednego głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-06-17, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2015-06-17, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj