Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ TIM SA w dniu 12.05.2014 r.

Data sporządzenia

2014-05-16

Raport bieżący nr

18/2014

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 12 maja 2014r.

  1. Pan Krzysztof Folta: 3.700.000 akcji/głosów (20,56% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 16,67% udziału w ogólnej liczbie głosów).
  2. Pan Krzysztof Wieczorkowski: 3.000.000 akcji/głosów (16,67 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 13,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów).
  3. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK: 2.067.108 akcji/głosów (11,48 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 9,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów).
  4. ING Parsol : 1.280.938 akcji/głosów (7,12 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 5,77 % udziału w ogólnej liczbie głosów).
  5. Mirosław Nowakowski: 1.050.000 akcji/głosów (5,83 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 4,73 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA wzięli udział akcjonariusze posiadający 17.998.594 akcji, uprawniających do 17.998.594 głosów, co stanowi 81,07 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 22.199.200,00 zł.
Jedna akcja TIM SA uprawnia do oddania jednego głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-05-16, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2014-05-16, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj