Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ TIM SA w dniu 13.06.2018 r.

Data sporządzenia

2018-06-14

Raport bieżący nr

24/2018

 

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 13 czerwca 2018 r.
1.Krzysztof Folta: 4 550 000 akcji/głosów _36,12 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 20,49 % udziału w ogólnej liczbie głosów_,
łącznie Ewa i Krzysztof Folta na ZWZ TIM SA posiadali: 4.950.000 akcji/ głosów _39,29 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 22,30 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.2.Krzysztof Wieczorkowski: 3.000.000 akcji/głosów _23,81 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 13,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

3.Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 1 500 000 akcji/głosów
_11,91 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 6,76 % udziału
w ogólnej liczbie głosów_.

4.Jan Walulik: 861 401 akcji/głosów _6,84 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,88 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

5.Kazimierz Stogniew: 747 004 akcje/głosy _5,93 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,37 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

6.GOVERNMENT OF NORWAY: 662 584 akcje/głosy _5,26 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 2,98 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA wzięli udział akcjonariusze posiadający 12 597 553 akcje, uprawniające do 12 597 553 głosów, co stanowiło udział w wysokości 56,75 % w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 22.199.200,00 zł. Jedna akcja TIM SA uprawnia do oddania jednego głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-06-14, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2018-06-14, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj