Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ TIM SA w dniu 21.06.2016 r.

Data sporządzenia

2016-06-24

Raport bieżący nr

32/2016

 

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 21 czerwca 2016r.

1.Krzysztof Folta: 4.250.000 akcji/głosów _35,29 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 19,14 % udziału w ogólnej liczbie głosów_, łącznie Ewa i Krzysztof Folta na ZWZ TIM SA posiadali: 4.510.000 akcji/ głosów _37,45 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 20,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.
2.Fundusze reprezentowane przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, tj.:
a.Altus ASZ FIZ Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych – 465 255 akcji/głosów
b.Altus ASZ FIZ Subfundusz Rynku Polskiego – 381 097 akcji/głosów
c.Raiffeisen SFIO Raiffeisen Aktywnego Inwestowania – 404 574 akcji/głosów
d.Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych – 309 476 akcji/głosów
e.Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 – 278 651 akcji/głosów
f.Altus FIZ Akcji+ – 238 729 akcji/głosów
g.Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych 2 – 238 613 akcji/głosów
h.Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego – 123 775 akcji/głosów
i.Altus FIZ Aktywny Akcji – 101 014 akcji/głosów
j.Altus Alternative Investments FIZ Altus Subfundusz Private Equity – 82 850 akcji/głosów
k.Altus FIZ Global 2 – 30 000 akcji/głosów
l.Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz Akcji – 22 451 akcji/głosów
m.Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu – 20 000 akcji/głosów
n.Altus FIO Parasolowy ASZ Zwrotu Nowej Europy – 15 000 akcji/głosów
o.Altus FIZ Akcji Globalnych – 15 000 akcji/głosów
p.Altus FIO Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu – 10 000 akcji/głosów
q.Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz Aktywnego Zarządzania – 5 000 akcji/głosów
Łącznie 2.741.485 akcji/głosów _22,76 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 12,35 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.
3.AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK: 2.067.000 akcji/głosów _17,16 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 9,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.
4.Kazimierz Stogniew: 747.004 akcji/głosów _6,20 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,37 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.
5.Government of Norway: 662.584 akcji/głosów _5,50 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 2,98 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.
6.Ewa Folta-Stogniew: 618.024 akcji/głosów _5,13 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 2,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.042.641 akcji, uprawniających do 12.042.641 głosów, co stanowiło 54,24 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 22.199.200,00 zł. Jedna akcja TIM SA uprawnia do oddania jednego głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-06-24, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2016-06-24, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj