Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ TIM SA

Data sporządzenia

2012-07-02

Raport bieżący nr

25/2012

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2012r.

1. Pan Krzysztof Folta: 3.700.000 głosów (21,17 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 16,6 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

2. Pan Krzysztof Wieczorkowski: 3.000.000 głosów ( 17,16 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 13,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

3. AMPLICO OFE : 2.158.459 głosów (12,3 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 9,7 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

4. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK: 1.782.077 głosów (10,19 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 8,02 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

5. ING Parsol : 1.671.864 głosów (9,56 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 7,5 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

6. Mirosław Nowakowski: 1.147.591 głosów (6,56 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 5,1 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA wzięli udział akcjonariusze posiadający 17.474.959 akcji, uprawniających do 17.474.959 głosów, co stanowiło 78,7 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 22.199.200,00 zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2012-07-02, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
2012-07-02, Anna Słobodzian-Puła – Prokurent

drukuj