Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZ TIM SA w dniu 13.01.2015 r.

Data sporządzenia

2015-01-14

Raport bieżący nr

3/2015

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 13 stycznia 2015r.

  1. Krzysztof Folta: 3 990 500 akcji/głosów (23,08 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 17,97 % udziału w ogólnej liczbie głosów),
  2. łącznie Ewa i Krzysztof Folta na NWZ TIM SA posiadali: 4.190.500 akcji/ głosów (24,23 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 18,87 % udziału w ogólnej liczbie głosów).
  3. Krzysztof Wieczorkowski: 3.000.000 akcji/głosów (17,35 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 13,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów).
  4. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK: 2.067.108 akcji/głosów (11,95 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 9,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów).
  5. ING Parsol: 1 271 818 akcji/głosów ( 7,35 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 5,73 % udziału w ogólnej liczbie głosów).
  6. Mirosław Nowakowski: 1 110 800 akcji/głosów (6,42 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 5,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

Zgodnie z listą obecności w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA udział wzięli akcjonariusze posiadający 17.290.621 akcji, uprawniających do 17.290.621 głosów, co stanowiło 77, 89 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 22.199.200,00 zł. Jedna akcja TIM SA uprawnia do oddania jednego głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-01-14, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2015-01-14, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj