Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA w dniu 22.06.2017 r.

Data sporządzenia

2017-05-26

Raport bieżący nr

28/2017

 

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 22 czerwca 2017r.

1.Krzysztof Folta: 4 445 000 akcji/głosów _40,79 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; udział w wysokości 20,02 % w ogólnej liczbie głosów_,
łącznie Ewa i Krzysztof Folta na ZWZ TIM SA posiadali: 4.795.000 akcji/ głosów _43,99 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; udział w wyskości 21,60 % w ogólnej liczbie głosów_.

2.Krzysztof Wieczorkowski: 3.000.000 akcji/głosów _27,53 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; udział w wysokości 13,51 % w ogólnej liczbie głosów_.

3.Jan Walulik: 861 401 akcji/głosów _ 7,9 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; udział w wysokości 3,88 % w ogólnej liczbie głosów_.

4.Kazimierz Stogniew: 747 004 akcji/głosów _6,85 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;udział w wysokości 3,37 % w ogólnej liczbie głosów_.

5.GOVERNMENT OF NORWAY: 662 584 akcji/głosów _6,08 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; udział w wysokości 2,98 % w ogólnej liczbie głosów_.

6.Mirosław Nowakowski: 600 000 akcji/głosów _5,51 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;udział w wysokości 2,70 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA wzięli udział akcjonariusze posiadający 10.897.733 akcji, uprawniających do 10.897.733 głosów, co stanowiło udział w wysokości 49,09 %w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 22.199.200,00 zł. Jedna akcja TIM SA uprawnia do oddania jednego głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-06-26, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2017-06-26, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

drukuj