Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA w dniu 28.01.2016 r.

Data sporządzenia

2016-02-02

Raport bieżący nr

4/2016

 

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 28 stycznia 2016r.

 1. Krzysztof Folta: 4.244.000 akcji/głosów (27,76 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 19,12 % udziału w ogólnej liczbie głosów), łącznie Ewa i Krzysztof Folta na NWZ TIM SA posiadali: 4.444.000 akcji/ głosów (29,07 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 20,02 % udziału w ogólnej liczbie głosów).
 2. Krzysztof Wieczorkowski: 3.000.000 akcji/głosów (19,63 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 13,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów).
 3. Fundusze reprezentowane przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, tj.: 

  a.Altus ASZ FIZ Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych – 353 602 akcji/głosów
  b.Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego – 337 881 akcji/głosów
  c.Raiffeisen SFIO Raiffeisen Aktywnego Inwestowania – 311 906 akcji/głosów
  d.Altus FIZ Akcji + – 237 649 akcji/głosów
  e.Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych 2 – 233 613 akcji/głosów
  f.Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych – 218 276 akcji/głosów
  g.Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego – 154 455 akcji/głosów
  h.Altus FIZ Aktywny Akcji – 101 014 akcji/głosów
  i.Altus Alternative Investments FIZ Altus Subfundusz Private Equity – 82 850 akcji/głosów
  j.Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego – 45 000 akcji/głosów
  k.Altus FIZ Global 2 – 30 000 akcji/głosów
  l.Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz Akcji – 22 451 akcji/głosów
  m.Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu – 20 000 akcji/głosów
  n.Altus FIO Parasolowy ASZ Nowej Europy – 15 000 akcji/głosów
  o.Altus FIZ Akcji Globalnych – 15 000 akcji/głosów
  p.Altus FIO Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu – 10 000 akcji/głosów
  q.Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz Aktywnego Zarządzania – 5 000 akcji/głosów
  Łącznie 2.193.697 akcji/głosów (14,35 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 9,88 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

 4. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK: 2.067.108 akcji/głosów (13,52 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 9,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów).
 5. Walulik Jan: 861.401 akcji/głosów (5,64 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,88 % udziału w ogólnej liczbie głosów).Zgodnie z listą obecności w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA wzięli udział akcjonariusze posiadający 15.286.362 akcji, uprawniających do 15.286.362 głosów, co stanowiło 68,86 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 22.199.200,00 zł. Jedna akcja TIM SA uprawnia do oddania jednego głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA.
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-02-02, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2016-02-02, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj