Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.

Data sporządzenia

2013-04-05

Raport bieżący nr

5/2013

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, w załączeniu przedkłada wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012r, określonych w art. 65 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009,185,1439 z późn zm).

Jednocześnie Emitent informuje, iż oryginały raportów bieżących i okresowych dostępne są w siedzibie TIM SA w Siechnicach , ul. E. Kwiatkowskiego 24 oraz na stronie internetowej Emitenta: timsa.pl.

 

ZAŁĄCZNIK

Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2012 r. przez TIM SA z siedzibą w Siechnicach do publicznej wiadomości [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2013-04-05, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2013-04-05, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj