Wykaz informacji przekazanych przez TIM SA do publicznej wiadomości w 2009r.

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach , w załączeniu przedkłada wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009r, określonych w art. 65 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jednocześnie Emitent informuje, iż oryginały raportów bieżących i okresowych dostępne są w siedzibie TIM SA w Siechnicach, ul. E. Kwiatkowskiego 24 oraz na stronie internetowej Emitenta : www. tim.pl

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009r. [RTF]

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-03-23

Raport bieżący nr 10/2010

Skrócona nazwa emitenta Skrócona nazwa emitenta

Podstawa prawna Podstawa prawna

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-03-23

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu Artur Piekarczyk 2010-03-23

drukuj