Wykaz informacji przekazanych przez TIM SA do publicznej wiadomości w 2010r.

Data sporządzenia

2011-04-07

Raport bieżący nr

8/2011

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach w załączeniu przedkłada wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010r, o którym mowa w art. 65 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.( DZ. U. 09, nr 185, poz.1439).

Jednocześnie Emitent informuje, iż oryginały raportów bieżących i okresowych dostępne są w siedzibie TIM SA w Siechnicach , ul. E. Kwiatkowskiego 24 oraz na stronie internetowej Emitenta : www.tim.pl.

Wykaz informacji przekazanych przez TIM SA do publicznej wiadomości w 2010 r. [PDF] 

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2011-04-07, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2011-04-07, Anna Słobodzian-Puła – Prokurent

 

drukuj