Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy TIM SA

(Emitent – PAP – sobota, 24 czerwca 20:21)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA w dniu 24.06.2006r podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy dla Akcjonariuszy TIM SA. Zgodnie z ww. uchwałą, z wypracowanego w 2005r zysku netto, kwotę 5.095.000 PLN ( słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych ) Akcjonariusze przeznaczyli na wypłatę dywidendy, która wypłacona zostanie na podanych poniżej warunkach: 1)wysokość dywidendy na jedną akcję 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) brutto, z czego 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) brutto wypłacone zostało w dniu 16.11.2005r tytułem zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej w danym roku obrotowym, 2)dzień dywidendy 25.07.2006r, 3)termin wypłaty dywidendy 08.08.2006r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 27/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-06-24 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-06-24 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj