Wypłata dywidendy

Data sporządzenia

2012-06-30

Raport bieżący nr

23/2012

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż zgodnie z uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy podjętą w dniu 29.06.2012r przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA, Akcjonariuszom TIM SA wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 0,60 zł ( słownie: sześćdziesiąt groszy ) brutto na jedną akcję. Na dywidendę przeznacza się kwotę w wysokości 13.319.520 PLN ( trzynaście milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 22.199.200 akcji. Dzień dywidendy ustalono na dzień 25 lipca 2012r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 10 sierpnia 2012r. Wyznaczony termin wypłaty dywidendy jest zgodny z terminem zalecanym w pkt IV. 6 dokumentu Dobre praktyki spółek notowanych na GPW.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2012-06-30, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2012-06-30, Anna Słobodzian-Puła – Prokurent

drukuj