Żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

Data sporządzenia

2024-03-08

Raport bieżący nr

10/2024

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _,,Spółka” lub ,,Emitent”_ informuje, że w dniu 8 marca 2024 r. otrzymał od FEGA _ Schmitt Elektrogroßhandel GmbH z siedzibą w Ansbach, Niemcy oraz od Emitenta _dalej jako ,,Akcjonariusze”_ żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1.podjęcie uchwały w sprawie wyboru Filipa Krężela na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2.podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
3.podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/23.10.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
4.podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;
5.podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W załączeniu treść otrzymanych żądań wraz z projektami uchwał zgłoszonymi przez Akcjonariuszy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2024-03-08, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2024-03-08, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
TIM Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 08.03.2024
286 KB
pdf
FEGA Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM 08.03.2024
253 KB