Zakończenie przeglądu opcji strategicznych dla podmiotów zależnych i podmiotu współzależnego TIM SA

Data sporządzenia

2019-05-16

Raport bieżący nr

20/2019

 

TIM S.A. _”TIM S.A.”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 16.05.2019 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych dla podmiotów zależnych i podmiotu współzależnego TIM S.A., o którego rozpoczęciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2018 z dnia 22.03.2018 r.

W wyniku przeglądu opcji strategicznych Spółka zrealizowała poniższe działania :

  • 29 czerwca 2018 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Sun Electro Sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki Sun Electro Sp. z o.o. po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Aktualnie trwa procedura likwidacji Sun Electro Sp. z o.o. w likwidacji.
  • W dniach 18-26 września 2018 roku TIM S.A. nabył 2 502 111 akcji ROTOPINO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy po średnioważonej cenie 2,60 zł za 1 akcję, zwiększając swoje zaangażowanie w kapitale zakładowym ROTOPINO.PL S.A. z 74,1% do 99,13%. 15 listopada 2018 roku Zarząd TIM S.A. postanowił podjąć działania mające na celu wystąpienie do pozostałych akcjonariuszy ROTOPINO.PL S.A. z żądaniem sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. 18 grudnia 2018 roku nastąpiło rozliczenie przymusowego wykupu, w wyniku czego TIM posiada łącznie 10.000.000 akcji ROTOPINO.PL S.A., co odpowiada 100% kapitału zakładowego ROTOPINO.PL S.A. Aktualnie trwa, wszczęta na wniosek TIM SA, procedura zniesienia dematerializacji akcji ROTOPINO.PL S.A. i wycofania akcji ww. spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
  • 10 grudnia 2018 roku TIM S.A. sprzedał 1 020 000 akcji Elit SA po cenie 1 zł za 1 akcję, zmniejszając swoje zaangażowanie z 51% do 0%.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-05-16, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2019-05-16, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj