Zakończenie subskrypcji akcji serii G TIM S.A.

Data sporządzenia

2024-03-11

Raport bieżący nr

16/2024

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _,,Spółka” _ informuje, że w dniu 11 marca 2024 r. zakończono subskrypcję prywatną 733 866 akcji serii G TIM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Akcje serii G zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Subskrypcja Akcji serii G została przeprowadzona na podstawie uchwały Zarządu TIM S.A. z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii G oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Informacje o przeprowadzonej subskrypcji prywatnej:

1_data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji – oferta objęcia akcji została złożona uprawnionym w dniu 11 marca 2024 r., a przyjęcie ofert i zawarcie umów objęcia akcji nastąpiło w dniu 11 marca 2024 r.;
2_data przydziału akcji – nie dotyczy, objęcie akcji nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału;
3_liczba akcji objętych subskrypcją – 733 866 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
4_stopa redukcji w poszczególnych transzach – nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje. Wszystkie osoby, którym zaoferowano zawarcie umów objęcia Akcji takie umowy zawarły;
5_liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – w ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia 733 866 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
6_liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji – nie dotyczy;
7_cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane – 10,34 zł;
8_liczba osób, które złożyły zapisy _tj. przyjęły oferty objęcia akcji_ na akcje objęte subskrypcją – 15 osób;
9_liczba osób, którym przydzielono _tj. z którymi zawarto umowy objęcia akcji_ akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 15 osób;
10_nazwa _firma_ subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta – nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy o subemisję
11_wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej – 7 588 174, 44 zł;
12_wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji – 9 789,78 zł;
13_średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę akcji objętej subskrypcją – 0,01 zł;
14_sposób opłacenia objętych akcji – akcje zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2024-03-11, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2024-03-11, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj